KANCELARIA MAJĄTKOWA

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY I BUDOWLANY

O firmie

Z tematyką nieruchomościami związani jesteśmy od 2005 roku. Początkowo poprzez kierowanie i nadzorowanie procesów inwestycyjno-budowlanych, kosztorysowanie robót budowlanych, a od kilkunastu lat głównie przy wycenie nieruchomości.

Rozumiemy oczekiwania i potrzeby właścicieli nieruchomości, potencjalnych nabywców oraz instytucji finansowych co pozwala nam na rzetelne i obiektywne określenie wartości nieruchomości oraz kosztów robót budowlanych.

Gdzie działamy?

• powiat wadowicki • powiat oświęcimski • powiat suski • powiat myślenicki • powiat krakowski • powiat wielicki • miasto Kraków

Firma świadczy swoje usługi na rzecz sądów, urzędów administracji państwowej i samorządowej, podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Rejon działania obejmuje teren powiatu wadowickiego oraz innych powiatów województwa Małopolskiego.

Terminowość, profesjonalizm i estetyka opracowań towarzyszą od zawsze naszej pracy i są naszą dewizą.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Sporządzone przez nas operaty, opinie i kosztorysy na pewno spełnią Państwa wymagania.

Dominik Stańco – właściciel Stańco Wycena Nieruchomości

0 +
zrealizowanych projektów
0
lat na rynku
0 %
klientów z rekomendacji

Potrzebujesz wyceny nieruchomości?

Co wyceniamy?

nieruchomości gruntowe niezabudowane, zabudowane, lokalowe i budynkowe:

 • wycena domu
 • wycena mieszkania
 • wycena budynku
 • wycena działki (budowlane, rolne, leśne)

nieruchomości komercyjne:

 • wycena stacji paliw
 • wycena hotelu
 • wycena budynku biurowego
 • wycena hali
 • wycena magazynu
 • wycena lokalu użytkowego
 • wycena środków trwałych

CZĘŚĆI SKŁADOWE GRUNTU:

 • wycena budowli trwale związanych z gruntem (parking, ogrodzenie)
 • wycena sieci przesyłowych
 • wycena infrastruktury technicznej

ograniczone prawa rzeczowe:

 • służebność przesyłu
 • służebność gruntowa

Do jakiego celu?

 • zabezpieczenia kredytów hipotecznych,
 • ustalenia ceny sprzedaży/kupna nieruchomości,
 • do celów ubezpieczeniowych,
 • dla potrzeb postępowań spadkowych, podziału majątku itp.,
 • na potrzeby egzekucji komorniczych
 • w celu ustalenia podatków od nieruchomości,
 • w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • w celu ustalenia wysokości odszkodowań (np. z tytułu wywłaszczenia)
 • ustalenia wartości środków trwałych jako podstawy do naliczania amortyzacji
 • oraz w innych celach określonych przez klienta.
Wynagrodzenie za sporządzenie operatu szacunkowego ustalane jest indywidualnie przed przystąpieniem do szacowania i uzależnione jest m.in. od typu i lokalizacji nieruchomości, celu sporządzenia opracowania, terminu realizacji oraz jakości udostępnionej dokumentacji. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego wynika bowiem z niezbędnego nakładu pracy oraz kosztów towarzyszących.

Rzeczoznawca budowlany

Posiadam uprawnienia RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO nadane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, które potwierdzają wieloletnie doświadczenie zdobyte w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.

Oferuję

 • sporządzenie ekspertyz budowlanych
 • sporządzenie opinii o stanie technicznym

 

dotyczących całych budynków, obiektów budowlanych lub ich części oraz wykonywanych robót budowlanych

Do jakiego celu?

 • przy wątpliwościach co do stanu technicznego budynku lub budowli i bezpieczeństwa ich użytkowania
 • przy dopuszczeniu budynków do użytkowania po zdarzeniach
 • przy ocenie jakości oraz prawidłowości wykonywanych robót budowlanych

Kosztorysy budowlane

Oferujemy usługi w zakresie kosztorysowania robót budowlano-instalacyjnych. Dla inwestora wartość określona w kosztorysie oznacza przewidywany koszt realizacji inwestycji, a dla przedsiębiorstwa budowlanego – cenę za jaką będzie skłonne wykonać obiekt budowlany lub robotę. Kosztorys jest również podstawą określenia odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej oraz niezbędnym elementem uzyskania dotacji unijnych. Kosztorysy wykonujemy za pomocą programu BIMESTIMATE (dawniej ZUZIA).

Rodzaje wykonywanych kosztorysów:

 • Kosztorysy inwestorskie
 • Kosztorysy ofertowe
 • Kosztorysy powykonawcze
 • Uproszczone zestawienie stanu zaawansowania robót

Kosztorysy wykonujemy w oparciu o:

 • Przedmiary dostarczone w formie drukowanej lub elektronicznej
 • Dokumentację techniczną
 • Sporządzony na budowie obmiar robót

Realizując inwestycję z kosztorysem:

 • Sprawdzisz koszty budowy, z podziałem na poszczególne elementy robót
 • Pomoże ci w szybkim uzyskaniu precyzyjnych ofert od kilku wykonawców
 • Poznasz spis i kolejność wykonania wszystkich prac budowlanych
 • Łatwo zweryfikujesz ceny materiałów budowlanych i wykończeniowych
 • Pozwoli komfortowo rozliczyć się z wykonawcą

Nadzór budowlany

Oferujemy usługi pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowo-mostowej. Od kilkunastu lat posiadam uprawnienia budowlane w tym zakresie. W tym czasie nadzorowałem budowy i remonty ponad 150 obiektów kubaturowych i inżynierskich tj.: szkoły, sale gimnastyczne, budynki administracyjne, komunalne, domy jednorodzinne, boiska, drogi krajowe, powiatowe i gminne, chodniki, obiekty mostowe, mury oporowe itp. Zdobyte doświadczenie pozwala mi rozwiązywać pojawiające się w czasie budowy problemy techniczne, oraz skutecznie kontrolować jakość prowadzonych robót.

Przeglądy budynków

Oferuję wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych zgodnie z art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej również przeglądem budowlanym.
Właściciel budynku jest zobowiązany do jego okresowej kontroli:

 • co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
 • co najmniej dwa razy w roku, w zakresie j.w. w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2
 • co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Wynikiem każdej przeprowadzonej kontroli jest sporządzenie odpowiedniego protokołu, który zawiera ocenę stanu technicznego elementów budynku oraz wskazuje niezbędne prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

Uprawnienia

 •  Uprawnienia zawodowe nr 4814 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury (PDF
 • Certyfikat nr 459/2011 uprawniający do wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych wydany przez Związek Banków Polskich oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PDF)
 • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie szacowania nieruchomości, budownictwa i kosztorysowania
 • Uprawnienia budowlane nr 11/99 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowo-mostowej (PDF
 • Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego nr RZE/X/0017/17 nadane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PDF)

CZŁONKOSTWO

 • Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictw
 • Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Kontakt

FHU Dominik Stańco

Adres

ul. Wrzosowa 19, 34-100 Tomice

Telefon

501-629-615

E-mail

stanco@rzeczoznawcawadowice.pl

Dane

NIP: 5511743093
REGON: 120382885
Nr konta mBank: 07 1140 2004 0000 3502 4502 9655

Formularz kontaktowy