PRZEGLĄDY BUDYNKÓW

Oferuję wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych zgodnie z art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej również przeglądem budowlanym.
    Właściciel budynku jest zobowiązany do jego okresowej kontroli:
  • co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
  • co najmniej dwa razy w roku, w zakresie j.w. w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2
  • co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej
Wynikiem każdej przeprowadzonej kontroli jest sporządzenie odpowiedniego protokołu, który zawiera ocenę stanu technicznego elementów budynku oraz wskazuje niezbędne prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

Strona główna | O firmie | Wycena nieruchomości | Kosztorysy budowlane | Rzeczoznawca budowlany | Nadzór budowlany | Uprawnienia | Kontakt | create by jubit