WYCENA
  Usługi wyceny nieruchomości świadczone są dla celów:
 • zabezpieczenia kredytów hipotecznych,
 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości,
 • do celów ubezpieczeniowych,
 • dla potrzeb postępowań spadkowych, podziału majątku itp.,
 • w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • w celu ustalenia wysokości odszkodowań (np. z tytułu wywłaszczenia)
 • ustalenia wartości środków trwałych jako podstawy do naliczania amortyzacji
 • oraz w innych celach określonych przez klienta.
  Gdzie przedmiotem wyceny mogą być:
 • nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki budowlane, działki rolne)
 • nieruchomości gruntowe zabudowane (domy mieszkalne, budynki gospodarcze)
 • nieruchomości przemysłowe, biurowe i magazynowe
 • nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
Wynagrodzenie za sporządzenie operatu szacunkowego ustalane jest indywidualnie przed przystąpieniem do szacowania i uzależnione jest m.in. od typu i lokalizacji nieruchomości, celu sporządzenia opracowania, terminu realizacji oraz jakości udostępnionej dokumentacji. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego wynika bowiem z niezbędnego nakładu pracy oraz kosztów towarzyszących.

Przykładowe wyceniane nieruchomości: